Skip to content

Privātuma politika

 1. Ievads

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes principiem saistībā ar interneta vietnes DreamSpace.lv (turpmāk – Vietne) izmantošanu.

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā, klātienē, vai telefoniski).

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šo privātuma politiku. Pārzinis savu iespēju robežās centīsies Jūs informēt ar būtiskām politikas izmaiņām, piemērsm, nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pastu un/vai izvietojot paziņojumu šajā Vietnē.

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir Atis Gailis, saimnieciskās darbības reģ. nr. 30077711001.
Pārziņa adrese ir Miera iela 1-1, Mežāres, Babītes pag., LV-2101
E-pasts – info@dreamspace.lv
Tālrunis – +371 29554566

 1. Personas datu iegūšana

Jūsu personas dati tiek iegūti šādos veidos:

 • kad Jūs sniedzat mums informāciju, piemēram, veicot pasūtījumu vai aizpildot formas mūsu tīmekļa vietnēs vai pie sadarbības partneriem, izmantojot sociālos tīklus, pa pastu, pa e-pastu, pa tālruni, ziņojumapmaiņā vai jebkuros citos medijos vai pakalpojumos;
 • automātiski, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, lietotnes vai produktus un pakalpojumus; un,
 • kad to mums sniedz trešās puses, savstarpēja līguma vai likuma noteiktajā kārtībā un gadījumos.

Daļa datu tiek apkopota, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Tomēr ne visos gadījumos apkopotā informācija ir personu identificējoša. Par sīkdatņu izmantošanu uzziniet vairāk 10. punktā.

 1. Personas apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta:

 • Lai sniegtu jums pakalpojumus pēc Jūsus pieprasījuma, kā arī veiktu ar pakalpojumu sniegšanu saistītās darbības, piemēram, apstrādātu maksājumus, nosūtītu pasūtījumu, sagatavotu un nosūtītu rēķinu u. tml. (Datu apstrāde notiek pamatojoties uz Regulas 6(1)(b) punktu).
 • Sazinoties ar jums, piemēram, saistībā ar pakalpojumiem, vai izskatot iebildumus par pasūtījumu (datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6(1)(f) punktu).
 • Vietnes administrēšanai, uzlabošanai un drošībai (pamatojoties uz Regulas 6(1)(f) punktu).
 • Lai veiktu lietotāju pieredzes analīzi un uzlabošanu, lai pārliecinātos, ka saturs Jūsu ierīcē tiek attēlots visefektīvākajā veidā (pamatojoties uz Regulas 6(1)(f) punktu).
 • Mārketinga nolūkos, ieskaitot elektronisko un tiešo marketingu (pamatojoties uz Regulas 6(1)(f) punktu – Pārziņa leģītīmajām interesēm veicināt pakalpojumu pārdošanu, vai ja nepieciešams, ar Jūsu piekrišanu (pamatojoties uz Regulas 6(1)(a) punktu) ; savu piekrišanu tiešajam mārketingam Jūs jebkurā laikā varat atsaukt).
 • Lai izpildītu Pārzinim ar likumu uzliktos pienākumus, piemēram, grāmatvedības vešanai (pamatojoties uz Regulas 6(1)(c) punktu).
 • Lai aizsargātu Pārziņa leģitīmās inereses saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un veiktajiem darījumiem (pamatojoties uz Regulas 6(1)(f) punktu).
 1. Personas datu kategorijas

Pārzinis apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 • Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods (atsevišķos gadījumos, ja Jūs tādu iesniedzat), sociālo tīklu identifikatori (saistībā ar komunikāciju sociālajos tīklos);
 • Kontaktinformācija: e-pasta vai pasta adrese, tālruņa numurs,
 • Informācija, kas saistīta ar Jūsu ierīci: IP adrese, izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, sīkdatnēs iekļautā informācija;
 • Ziņojama vai vēstules saturs.
 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti mūsu sadarbības partneriem (gan mūsu apstrādātājiem, gan trešās personas), lai nodrošinātu Vietnes darbību, sniegtu jums pakalpojumus, nodrošinātu reklāmu, kā arī citos šīs politikas 4. punktā minētajos nolūkos.

Piemēram, mēs izmantojam šādus sadarbības partnerus:

 • Printful (AS Idea Bits Latvia) – lai apstrādātu un izpildītu pasūtījumus.
 • Pasta un sūtījumu piegādes uzņēmumus (kā Latvijas Pasts, DPD, Omniva).
 • Maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējus (kā PayPal, Stripe, Revolut).

Iesaistītie partneri nodrošina Jūsu datu apstrādi atbilstoši regulas prasībām.

 1. Datu subjektu kategorijas

Pārzinis apstrādā šādas datu subjektu kategorijas – Vietnes apmeklētāji, Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citas personas, kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

 1. Datu nodošana ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas

Vietne ir izmitināta Eiropas Savienībā un savas darbības nodrošināšanai Pārzinis pēc iespējas izvēlas pakalpojumu sniedzējus, kas atrodas Eiropas savienībā. Pasūtījuma izpildītājs – Printful (AS Idea Bits Latvia) – atrodas Latvijā, Eiropas savienībā.

Tomēr, Vietne ir saistīta ar Google un Facebook servisiem, tāpēc Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas. Tāpat, veicot maksājumus, pastāv iespēja, ka maksājumu informācija tiks nodota ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas.

 1. Datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā un apstrādā datu subjekta datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 • Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
 • Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

 1. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības saņemt informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt Jūsu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Jūs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveidā pa pastu, vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Jūs varat veikt labojumus savos datos Vietnes sadaļā “Mans konts”. Savukārt, no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas Jūs varat atteikties spiežot uz atbilstošas saites katra šāda paziņojuma beigās.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Jūsu pieprasījums tiks izskatīts cik atri tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas. Tomēr, ja iesnieguma izskatīšanai būs nepieciešams ilgāks laiks, Jūs par to tiksiet informēts(-a).

Ņemiet vērā:

 • Jums netiks sniegta informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.
 • Jūsu dati tetiks dzēsti, ja Pārzinim tie būs nepieciešami normatīvo aktu (Piemēram, Grāmatvedības likuma) izpildei.
 1. Sīkdatņu apstrāde

Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Gadījumā ja Vietnē ir paredzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā, Vietnē tiek saglabāti IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

 1. Trešo personu tīmekļa vietnes

Pārzinis, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.

Vietnē ir uzstādīts rīks “Facebook pixel”. Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķinot šeit https://www.facebook.com/about/privacy/. Tāpat jūs varat izmainīt reklāmas iestatījumus savā Facebook profilā.

 1. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

 1. Privātuma politikas spēkā esamība

Pārzinisvar laiku pa laikam izmainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu aprakstu tam, kā tiek apstrādāti jūsu dati.

Tāpēc aicinām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu informēts par Jūsu personas datu apstrādi Vietnē.